REGULAMIN

SONGWRITERSKIEGO KONKURSU IM. ROBERTA BRYLEWSKIEGO „Czekamy, czekamy!”

Songwriterski konkurs im. Roberta Brylewskiego „Czekamy, czekamy” na premierową piosenkę w języku polskim organizowany jest przez Poleski Ośrodek Sztuki, ul. Krzemieniecka 2a, 94-030 Łódź, NIP: 7271015112, zwany dalej „Organizatorem”. Poleski Ośrodek Sztuki jest samorządową instytucją kultury, której organizatorem jest miasto Łódź i działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

Partnerami konkursu są Mystic Production, Radio Łódź, Festiwal Fama oraz Fuzja. 

Opiekę prawną nad konkursem zapewnia praKreacja.legal – kancelaria radcy prawnego Wojciecha Wawrzaka, specjalizująca się w obsłudze prawnej branży kreatywnej. 

Poniżej znajduje się regulamin konkursu opisujący zasady jego przeprowadzenia, zwany dalej „Regulaminem”. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących konkursu, kontakt możliwy jest pod adresem a.lewartowski@pos.lodz.pl

§ 1 Postanowienia wstępne

 1. Celem konkursu jest złożenie hołdu dla indywidualnych mocy kreatywnych oraz twórczej wrażliwości w myśl kontynuacji idei niezależności artystycznej w publicznym dyskursie.
 2. Intencją Organizatora i partnerów konkursu jest popularyzacja premierowych polskich piosenek dla szerszej publiczności. 
 3. Informacje na temat konkursu rozpowszechniane są za pośrednictwem Internetu, w szczególności za pośrednictwem strony internetowej Czekamy.pos.lodz.pl, zwanej dalej „Stroną”.
 4. Regulaminu opublikowany jest pod adresem Czekamy.pos.lodz.pl/regulamin/, jak również dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora.

§ 2 Przebieg konkursu

 1. Konkurs ogłaszany jest za pośrednictwem Internetu.
 2. Zgłoszenia konkursowe przyjmowane są za pośrednictwem Internetu.
 3. Zgłoszenia konkursowe przyjmowane są od dnia 19 listopada 2020 r., od godz. 20:00 do dnia 20 grudnia 2020 r., do godz. 23:59. 
 4. Weryfikacja formalna zgłoszeń konkursowych odbędzie się do dnia 21 grudnia 2020 r., do godz. 23,59. 
 5. W terminie od dnia 21 grudnia 2020 r. do dnia 30 grudnia 2020 r. odbywa się ocena przez kapitułę konkursową zakwalifikowanych do udziału w konkursie prac konkursowych, o której mowa w § 6 niniejszego regulaminu oraz głosowanie uczestników konkursu, o którym mowa w § 7 niniejszego regulaminu.
 6. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości za pośrednictwem Internetu, w szczególności poprzez publikację stosownej informacji na Stronie, najpóźniej do dnia 31 grudnia 2020 r. 
 7. Po ogłoszeniu wyników konkursu nastąpi etap realizacji nagród konkursowych, w szczególności sesja nagraniowa, o której mowa w § 10 Regulaminu. 
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminów, o których mowa powyżej, w szczególności ze względu na zbyt małą liczbę zgłoszeń konkursowych w określonym pierwotnie terminie, jak również ze względu na zbyt dużą liczbę zgłoszeń uniemożliwiającą ich weryfikację formalną w określonym pierwotnie terminie, problemy techniczne lub inne okoliczności niezależne od Organizatora. Ewentualne zmiany pierwotnie określonych terminów będą podawane do publicznej wiadomości za pośrednictwem Strony, a uczestnicy konkursu otrzymają stosowną informację na adres e-mail podany w formularzu zgłoszeniowym.
 9. Organizator zastrzega sobie również prawo do odwołania konkursu, w szczególności ze względu na okoliczności niezależne od Organizatora, takie jak zbyt mała liczba zgłoszeń konkursowych, wycofanie się partnera konkursu, zaistnienie siły wyższej, niesatysfakcjonujący poziom artystyczny zgłoszonych piosenek. Informacja o ewentualnym odwołaniu konkursu zostanie opublikowana na Stronie, a uczestnicy konkursu otrzymają wiadomość na adres e-mail podany w formularzu zgłoszeniowym.

§ 3 Uczestnictwo w konkursie

 1. Konkurs skierowany jest do kompozytorów, autorów tekstów oraz artystów wykonawców.
 2. Uczestnikiem konkursu może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz mająca rezydencję podatkową w Polsce. 
 3. Uczestnikiem konkursu nie może być osoba, która jest:
  1. reprezentantem Organizatora lub któregoś z partnerów konkursu,
  2. członkiem organów lub władza Organizatora lub któregoś z partnerów konkursu,
  3. członkiem kapituły konkursowej, 
  4. pracownikiem Organizatora lub któregoś z partnerów konkursu,
  5. związana z Organizatorem lub którymś z partnerów konkursu umową zlecenia, o dzieło, współpracy, o świadczeniu usług,
  6. w jakikolwiek sposób zaangażowania w organizację konkursu,
  7. członkiem najbliższej rodziny osoby, o której mowa w pkt 1 – 6 powyżej.
 4. Za członków najbliższej rodziny uważa się:
  1. wstępnych,
  2. zstępnych,
  3. rodzeństwo,
  4. małżonka,
  5. osobę pozostającą w związku nieformalnym,
  6. osobę pozostającą w stosunku przysposobienia.
 5. Organizator zachowuje prawo do wykluczenia w dowolnym momencie z udziału w konkursie osób niespełniających powyższych kryteriów pozwalających na udział w konkursie. Prace konkursowe przesłane przez takie osoby nie będą brały udziału w konkursie.  
 6. Jeżeli piosenka będąca pracą konkursową jest utworem współautorskim, zgłoszenie takiej piosenki do udziału w konkursie sprawia, że uczestnikami konkursu stają się wszyscy współautorzy, z tym zastrzeżeniem, że na potrzeby głosowania, o którym mowa w § 6 Regulaminu, dysponują jednym głosem. Wszyscy współautorzy muszą spełniać kryteria, o których mowa powyżej. Niespełnianie kryteriów choćby przez jednego ze współautorów przesądza o niemożliwości udziału w konkursie pozostałych współautorów danej piosenki. 

§ 4 Praca konkursowa

 1. Pracą konkursową jest piosenka będąca utworem słowno-muzycznym w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 
 2. Piosenka musi spełniać następujące wymagania:
  1. mieć charakter premierowy, tj. nie być uprzednio, jak również w trakcie trwania konkursu, aż do jego zakończenia, udostępniona publiczności, za wyjątkiem dopuszczalnego jej wcześniejszego wykonania na żywo podczas koncertu oraz udostępnienia za pośrednictwem strony internetowej Organizatora, 
  2. być przejawem działalności twórczej o indywidualnym charakterze,
  3. nie naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich lub dóbr osobistych,
  4. nie stanowić opracowania innego utworu,
  5. nie zawierać lub propagować treści bezprawnych, w szczególności ksenofobicznych, niecenzuralnych, obraźliwych, obrazoburczych, dyskryminujących, nawołujących do agresji lub nienawiści,
  6. nie zawierać sampli z utworów, artystycznych wykonań lub fonogramów, do których uprawnione są podmioty trzecie,
  7. składać się z warstwy muzycznej i słownej,
  8. posiadać linię melodyczną,
  9. posiadać tekst w języku polskim,
  10. zostać utrwalona w formie wykonania w pliku .mp3 lub formie zapisu nutowego z tekstem (plik .pdf),
  11. w przypadku utrwalenia w formie wykonania – wykonanie może zostać dokonane wyłącznie przez twórcę lub współtwórców piosenki, a producentem fonogramu, na którym wykonanie zostało utrwalone może być wyłącznie twórca lub współtwórca piosenki
 3. Jedna osoba może zgłosić tylko jedną pracę konkursową. W przypadku utworów współautorskich, współautor może brać udział w konkursie wyłącznie w związku z jedną piosenką, której jest współautorem. W tym zakresie obowiązuje zasada pierwszeństwa zgłoszenia, co oznacza, że w konkursie może wziąć udział ta piosenka, która została zgłoszona jako pierwsza, a piosenki zgłoszone później, co do których dany współautor zostanie oznaczony jako jeden z twórców, nie mogą brać udziału w konkursie. 
 4. Prace konkursowe niespełniające powyższych wymagań nie będą brały udziału w konkursie. W razie powzięcia przez Organizatora w trakcie trwania konkursu informacji o niespełnieniu przez pracę konkursową powyżej określonych wymagań, Organizator zachowuje prawo do wykluczenia w dowolnym momencie z udziału w konkursie danej pracy konkursowej, o czym uczestnik konkursu zostanie powiadomiony poprzez wiadomość wysłaną na adres e-mail podany w formularzu zgłoszeniowym.

§ 5 Zgłoszenia konkursowe

 1. Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie odbywa się poprzez wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego dostępnego pod adresem Czekamy.pos.lodz.pl/zgloszenia/. Zgłoszenia w jakiejkolwiek innej formie nie są przyjmowane. 
 2. W formularzu zgłoszeniowym konieczne jest podanie danych osobowych takich jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.
 3. W formularzu zgłoszeniowym konieczne jest określenie czy twórca lub współtwórcy zgłaszanej piosenki powierzyli ZAIKSowi do zarządu zbiorowego prawa autorskie do swoich utworów, a jeśli tak – również określenie, czy piosenka została zgłoszona do ZAIKS zgodnie z obowiązującą w tym zakresie procedurą.
 4. Jeżeli piosenka zgłaszana do konkursu jest utworem współautorskim, zgłoszenie musi uwzględniać ten fakt i zawierać dane identyfikacyjne wszystkich współautorów, z wyraźnym określeniem twórcy lub twórców tekstu oraz kompozytora lub kompozytorów muzyki. W takiej sytuacji, wszyscy współautorzy traktowani są jako uczestnicy konkursu, z tym zastrzeżeniem, że na potrzeby głosowania, o którym mowa w § 7 Regulaminu, dysponują jednym głosem. Organizator przyjmuje, że udziały współautorów we wspólnym prawie majątkowym do piosenki są równe, chyba że otrzyma od współautorów odmienną informację w tym zakresie. Jeżeli piosenka została uprzednio zgłoszona do ZAIKS, uczestnik konkursu zobowiązany jest określić udziały we wspólnym prawie majątkowym zgodnie ze wcześniejszym zgłoszeniem do ZAIKS. 
 5. W sytuacji, w której zgłoszenie konkursowe dotyczy piosenki współautorskiej, przyjmuje się, że zgłoszenie pochodzi od wszystkich współtwórców łącznie i wszyscy współtwórcy godzą się na udział w konkursie, akceptując jednocześnie Regulamin i wyrażając zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym. 
 6. W formularzu zgłoszeniowym konieczne jest również określenie tytułu, choćby roboczego, piosenki. 
 7. Przesłanie formularza zgłoszeniowego wymaga akceptacji niniejszego regulaminu konkursu. Akceptacja jest warunkiem wzięcia udziału w konkursie. 
 8. Do formularza zgłoszeniowego musi zostać dołączona praca konkursowa w następującym formacie:
  1. plik .mp3 zawierający utrwalenie wykonania oraz plik .pdf z tekstem piosenki, albo
  2. plik .pdf z zapisem nutowym piosenki i tekstem – jeżeli wykonanie piosenki nie zostało utrwalone.
 9. Rejestracja zgłoszenia konkursowego zostanie potwierdzona w formie wiadomości e-mail wysłanej na adres e-mail podany w formularzu zgłoszeniowym. Rejestracja zgłoszenia konkursowego nie stanowi jeszcze potwierdzenia uczestnictwa w konkursie, które to uczestnictwo zostanie potwierdzone oddzielnie, z chwilą pozytywnej weryfikacji zgłoszenia konkursowego, o czym uczestnik zostanie poinformowany również w formie wiadomości wysłanej na adres e-mail podany w formularzu zgłoszeniowym. 
 10. W razie stwierdzenia przez Organizatora braków lub nieścisłości w zgłoszeniu konkursowym, Organizator wezwie uczestnika do uzupełnienia braków lub nieścisłości w wyznaczonym terminie, nie późniejszym jednak niż termin na przesyłanie zgłoszeń konkursowych. 
 11. Zgłoszenia zawierające braki lub nieścisłości, które nie zostały uzupełnione przed upływem terminu na przesyłanie zgłoszeń konkursowych, podlegają odrzuceniu i nie biorą udziału w konkursie. 
 12. Organizator może również odrzucić zgłoszenie konkursowe bez wzywania do uzupełnienia braków lub nieścisłości, w szczególności, gdy zgłoszenie dotyczy uczestnika, który nie może brać udziału w konkursie z uwagi na wymogi określone w § 2 Regulaminu, praca konkursowa nie spełnia wymagań, o których mowa w § 3 Regulaminu lub zgłoszenie zostało przesłane w na tyle późnym terminie, że niemożliwe jest wezwanie do uzupełnienia braków lub nieścisłości. 
 13. Jeżeli zgłoszenie konkursowe przejdzie pozytywną weryfikację, uczestnik konkursu otrzyma potwierdzenie uczestnictwa w konkursie na adres e-mail podany w formularzu zgłoszeniowym. 
 14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za odrzucenie zgłoszenia konkursowego z uwagi na braki lub nieścisłości, nawet jeżeli uczestnik nie miał realnej możliwości ich uzupełnienia z uwagi na termin, w którym zgłoszenie konkursowe zostało pierwotnie przesłane. 
 15. Prace konkursowe, które przejdą pozytywnie wstępną weryfikację, zostają przekazane do oceny kapitule konkursowej.

§ 6 Kapituła konkursowa

 1. Organizator konkursu powołuje kapitułę konkursową składającą się z 14 członków.
 2. W skład kapituły konkursowej wchodzą:
  – Ewa Brylewska,
  – Sara Brylewska,
  – Katarzyna Nosowska,
  – Piotr Rogucki,
  – Paweł Krawczyk,
  – Adam Lewartowski,
  – Małgorzata Halber,
  – Artur Rawicz,
  – Jarosław Szubrycht,
  – Marcin Tercjak,
  – Bartłomiej Chaciński,
  – Krzysztof Grabowski,
  – Marcin Zabrocki,
  – Sławomir Przybył.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany składu osobowego kapituły konkursowej ze względu na okoliczności od niego niezależne, w szczególności chorobę, wypadek lub inne zdarzenie losowe uniemożliwiające członkowi kapituły konkursowej wywiązanie się ze swoich zadań. Ewentualna zmiana składu osobowego kapituły konkursowej zostanie podana do publicznej wiadomości za pośrednictwem Strony. Ponadto, każdy uczestnik konkursu otrzyma stosowną informację na adres e-mail podany w formularzu zgłoszeniowym. Jeżeli w wyniku zmiany składu kapituły konkursowej, dalsze uczestnictwo w konkursie okaże się niemożliwe ze względu na wymogi, o których mowa w § 3 Regulaminu, uczestnik zostanie o tym poinformowany w wiadomości wysłanej na adres podany w formularzu zgłoszeniowym. 
 4. Kapituła konkursowa dokona oceny biorących udział w konkursie prac konkursowych, biorąc pod uwagę następujące kryteria:
  1. oryginalność i innowacyjność,
  2. ogólne wrażenie artystyczne,
  3. wartości artystyczne.
 5. Ocena prac konkursowych odbędzie się za pośrednictwem dedykowanych kont jurorskich funkcjonujących w infrastrukturze teleinformatycznej Organizatora. Dla każdego z członków kapituły konkursowej tworzone jest dedykowane konto jurorskie, do którego dostęp posiada wyłącznie dany członek kapituły konkursowej. 
 6. W ramach oceny prac konkursowych, każdy z członków kapituły konkursowej ma do dyspozycji 5 punktów. Każdy z członków kapituły konkursowej zobowiązany jest wykorzystać w całości przysługującą mu pulę punktów. Punkty mogą zostać rozdzielone pomiędzy poszczególne piosenki w dowolnej konfiguracji lub przyznane jednej piosence, wedle swobodnej oceny członka kapituły konkursowej w ramach kryteriów, o których mowa w ust. 4 powyżej. Członkowie kapituły konkursowej, przydzielając punkty, mogą pozostawić swoje dodatkowe uzasadnienie, ale nie są do tego zobowiązani. 
 7. Punkty przyznawane przez członków kapituły konkursowej zapisywane są w ramach systemu teleinformatycznego, który wykorzystywany jest do obsługi konkursu, ale nie są podawane do publicznej wiadomości. 
 8. Na podstawie liczby punktów przyznanych przez członków kapituły konkursowej, zostanie stworzony ranking piosenek. Ranking zostanie podany do publicznej wiadomości w ramach ogłoszenia wyników konkursu. Piosenka, która zdobędzie największą liczbę punktów uznawana jest za jedną z dwóch zwycięskich piosenek. Druga zwycięska piosenka wyłaniana jest w głosowaniu uczestników konkursu, o których mowa w § 7 Regulaminu. 
 9. W sytuacji, w której dwie lub więcej piosenek zdobędą taką samą liczbę punktów, kapituła konkursowa podda te piosenki ponownemu głosowaniu, z tym zastrzeżeniem, że każdy z członków kapituły konkursowej dysponuje w tej sytuacji jednym głosem. Piosenka, która zdobędzie największą liczbę głosów, uznawana jest na piosenkę zwycięską. W przypadku ponownego remisu, kapituła konkursowa odbędzie dodatkową naradę w celu wyboru piosenki zwycięskiej. Wybór piosenki zwycięskiej w tym trybie wymaga krótkiego uzasadnienia. 

§ 7 Głosowanie uczestników konkursu

 1. Każdy z uczestników konkursu, którego piosenka została przekazana do oceny kapitule konkursowej, ma możliwość wzięcia udziału w głosowaniu mającym na celu wyłonienie drugiej zwycięskiej piosenki. W przypadku piosenek współautorskich, wszyscy współautorzy traktowani są na potrzeby głosowania jako jeden uczestnik. 
 2. Głosowanie uczestników konkursu odbywa się za pośrednictwem dedykowanych kont uczestników funkcjonujących w infrastrukturze teleinformatycznej Organizatora. Dla każdego z uczestników tworzone jest konto użytkownika, do którego dostęp posiada wyłącznie dany członek kapituły konkursowej. Dane dostępowe zostaną wysłane na adres e-mail przypisany do formularza zgłoszeniowego.
 3. W ramach głosowania, każdy z uczestników ma do dyspozycji 5 punktów. Każdy z uczestników zobowiązany jest wykorzystać w całości przysługującą mu pulę punktów. Punkty mogą zostać rozdzielone pomiędzy poszczególne piosenki w dowolnej konfiguracji lub przyznane jednej piosence, wedle swobodnej oceny uczestnika. Uczestnicy, przydzielając punkty, mogą pozostawić swoje dodatkowe uzasadnienie, ale nie są do tego zobowiązani. Uczestnik nie może przyznać punktów piosence, której jest autorem lub współautorem. 
 4. Punkty przyznawane przez uczestników zapisywane są w ramach systemu teleinformatycznego, który wykorzystywany jest do obsługi konkursu, ale nie są podawane do publicznej wiadomości. 
 5. Na podstawie liczby punktów przyznanych przez uczestników, zostanie stworzony ranking piosenek. Ranking zostanie podany do publicznej wiadomości w ramach ogłoszenia wyników konkursu. Piosenka, która zdobędzie największą liczbę punktów uznawana jest za jedną z dwóch zwycięskich piosenek. Druga zwycięska piosenka wyłaniana jest w drodze oceny kapituły konkursowej, o której mowa w § 6 Regulaminu. 
 6. W sytuacji, w której dwie lub więcej piosenek zdobędą taką samą liczbę punktów, zostanie przeprowadzone ponowne głosowanie wśród uczestników konkursu, z tym zastrzeżeniem, że każdy uczestnik posiada w tym głosowaniu jeden głos. W przypadku ponownego remisu, wyboru piosenki zwycięskiej dokona kapituła konkursowa, o której mowa w § 6 Regulaminu, odbywając dodatkową naradę. Wybór piosenki zwycięskiej w tym trybie wymaga krótkiego uzasadnienia. 

§ 8 Nagroda

 1. Nagrodą w konkursie jest:
  1. kwota 5 000,00 zł brutto, z tym zastrzeżeniem, że część tej kwoty zostanie przeznaczona na pokrycie podatku od nagrody, zgodnie z ust. 4 poniżej,
  2. profesjonalna sesja nagraniowa zwycięskiej piosenki w studiu Radia Łódź, której szczegóły opisane zostały w § 10 Regulaminu,
  3. wydanie utrwalonego wykonania zwycięskiej piosenki w postaci singla w wersji cyfrowej przez Mystic Productions,
  4. dystrybucja singla w kanałach digitalowych, w szczególności za pośrednictwem serwisów streamingowych,
  5. możliwość odbycia konsultacji prawnej on-line z radcą prawnym specjalizującym się w prawie muzyki,
  6. możliwość wzięcia udziału w Festiwalu FAMA 2021 poza etapem eliminacyjnym.
 2. Wartość świadczeń, o których mowa w ust. 1 pkt 2) – 6) powyżej Organizator określa na poziomie 12 000,00 zł, według wartości rynkowych. Oznacza to, że całkowita wartość nagrody wynosi 17 000,00 zł brutto. 
 3. Nagroda w konkursie podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 4. Zryczałtowany podatek dochodowy od nagrody odprowadza do właściwego urzędu skarbowego Organizator, ale kwota podatku potrącana jest z kwoty nagrody, o której mowa w ust. 1 pkt 1 powyżej. Kwota podatku wynosi 1 700,00 zł, co oznacza, że autor lub współautorzy zwycięskiej piosenki otrzymują kwotę 3 300,00 zł. 
 5. Nagroda przewidziana jest dla autora lub współautorów obu zwycięskich piosenek. W przypadku piosenki będącej utworem współautorskim, nagroda przysługuje wspólnie wszystkich współautorom, a udział w nagrodzie odpowiada udziałom we wspólnym autorskim prawie majątkowym do piosenki. 
 6. Przyznanie nagrody wymaga podjęcia przez autora lub współautorów zwycięskiej piosenki kontaktu z Organizatorem najpóźniej w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyników konkursu. 
 7. Autorzy lub współautorzy zwycięskich piosenek zobowiązani są przekazać Organizatorowi dane osobowe niezbędne do wywiązania się przez Organizatora z obowiązków płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych. 
 8. W sytuacji niemożliwości nawiązania kontaktu z autorem lub współautorami zwycięskiej piosenki lub w razie odmowy przekazania Organizatorowi danych niezbędnych do wywiązania się z obowiązków podatkowych, Organizator uprawniony jest do pozbawienia danej piosenki statusu piosenki zwycięskiej oraz przyznania tego statusu piosence kolejnej w rankingu, o którym mowa w § 6 ust. 8 albo § 7 ust. 5 Regulaminu (w zależności od tego, czy pierwotna piosenka zwycięska została wyłoniona w ramach oceny kapituły konkursowej, czy głosowania uczestników konkursu). Fakt ten zostanie podany do publicznej wiadomości za pośrednictwem Strony, a autorzy lub współautorzy piosenek – pierwotnie zwycięskiej oraz zwycięskiej w efekcie utraty tego statusu przez pierwotnie zwycięską – otrzymają stosowną wiadomość na adres e-mail podany w formularzu zgłoszeniowym. Procedura ta może być powtarzana więcej niż jeden raz, przy czym Organizator może w dowolnym momencie postanowić o nieprzyznawaniu statusu piosenki zwycięskiej żadnej kolejnej piosence, w szczególności z uwagi na ograniczenia czasowe, organizacyjne, logistyczne, finansowe lub poziom artystyczny piosenek innych niż piosenka uprzednio uznana za zwycięską. W takiej sytuacji, nagroda pozostaje w dyspozycji Organizatora. 

§ 9 Prawa autorskie

 1. Prawa autorskie do wszystkich piosenek zgłoszonych do konkursu pozostają przy ich autorach lub współautorach. 
 2. Jeżeli w związku z realizacją sesji nagraniowej zwycięskiej piosenki, zgodnie z zasadami opisanymi w § 10 Regulaminu, po stronie autor lub współautorów tejże piosenki powstaną prawa do artystycznego wykonania z uwagi na wykonaniem piosenki przez jej autora lub współautorów, prawa te również pozostają przy autorze lub współautorach zwycięskiej piosenki. 
 3. Prawa do fonogramów, na których zostaną utrwalone wykonania zwycięskich piosenek, przysługiwać będą Organizatorowi. 
 4. Piosenki zakwalifikowane do udziału w konkursie i przekazane kapitule konkursowej do oceny mogą być udostępniane nieodpłatnie publiczności za pośrednictwem Strony, pod warunkiem, że uczestnik konkursu dołączył do zgłoszenia konkursowego plik .mp3 zawierający utrwalenie artystycznego wykonania piosenki, a Organizator uzna to utrwalenie za jakościowo wystarczające do publikacji na Stronie. 
 5. Przesyłając zgłoszenie konkursowe i akceptując niniejszy regulamin, uczestnik konkursu, który nie powierzył ZAIKSowi do zbiorowego zarządzania praw autorskich do swoich utworów, udziela Organizatorowi niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na rozpowszechnianie wykonania piosenki będącej pracą konkursową za pośrednictwem Internetu w celach związanych z promocją konkursu,w szczególności za pośrednictwem Strony i mediów społecznościowych, pod warunkiem, że piosenka konkursowa zostanie zakwalifikowana do konkursu i przekazana kapitule konkursowej do oceny. Licencja uprawnia do korzystania z wykonania piosenki w całości, jak również we fragmentach, w tym również do synchronizacji wykonania piosenki w całości lub we fragmentach z materiałem wideo służącym uczynieniu przekazu bardziej atrakcyjnym.
 6. Licencja udzielana jest na czas trwania konkursu oraz dwa miesiące po jego zakończeniu.
 7. Piosenka zostanie podpisana imieniem i nazwiskiem autora lub współautorów. W razie woli odmiennego oznaczenia piosenki, Organizator musi zostać o tym poinformowany przez autora lub współautorów piosenki. W przypadku rozpowszechniania wykonania piosenki za pośrednictwem mediów społecznościowych, Organizator oznaczy autora lub współautorów w sposób możliwy ze względu na specyfikę danego medium społecznościowego.
 8. Akceptując niniejszy regulamin, uczestnik konkursu, który dołącza do zgłoszenia konkursowego utrwalone wykonanie piosenki, udziela nieodpłatnie Organizatorowi analogicznej treściowo licencji również w zakresie artystycznego wykonania piosenki oraz fonogramu, na którym wykonanie zostało utrwalone. Jeżeli uczestnik powierzył zarząd prawami do artystycznych wykonań lub fonogramów organizacji zbiorowego zarządzania, zobowiązany jest dopełnić formalności, jakie umowa o zbiorowy zarząd nakłada na niego w związku z udzieleniem Organizatorowi nieodpłatnej licencji. 
 9. Jeżeli uczestnik konkursu powierzył ZAIKsowi do zbiorowego zarządzania prawa autorskie do swoich utworów, a chce by zgłoszona piosenka była udostępniana publiczności za pośrednictwem Internetu, w szczególności na Stronie, musi zawrzeć z Organizatorem umowę licencyjną z wykorzystaniem formularza licencji udostępnianego przez ZAiKS oraz wywiązać się ze wszystkich obowiązków, jakie nakłada na niego w związku z tym zawarta z ZAIKS umowa o zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi. 
 10. Autor lub współautorzy zwycięskiej piosenki zobowiązani są nieodpłatnie umożliwić Organizatorowi utrwalenie wykonania tej zwycięskiej piosenki w ramach sesji nagraniowej, o której mowa w § 10 Regulaminu oraz podjęcie wszelkich czynności niezbędnych do wydania utrwalonego w ten sposób wykonania w postaci singla w wersji cyfrowej, a następnie dystrybucji tego singla w kanałach digitalowych, w szczególności za pośrednictwem serwisów streamingowych, w tym również zawrzeć z Organizatorem lub podmiotami wskazanymi przez Organizatora stosownej treści umowy licencyjne niezbędne do umożliwienia opisanego powyżej użytku zwycięskiej piosenki. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania tego zobowiązania, Organizator uprawniony jest do pozbawienia danej piosenki statusu piosenki zwycięskiej oraz przyznania tego statusu piosence kolejnej w rankingu, o którym mowa w § 6 ust. 8 albo § 7 ust. 5 Regulaminu (w zależności od tego, czy pierwotna piosenka zwycięska została wyłoniona w ramach oceny kapituły konkursowej, czy głosowania uczestników konkursu). Fakt ten zostanie podany do publicznej wiadomości za pośrednictwem Strony, a autorzy lub współautorzy piosenek – pierwotnie zwycięskiej oraz zwycięskiej w efekcie utraty tego statusu przez pierwotnie zwycięską – otrzymają stosowną wiadomość na adres e-mail podany w formularzu zgłoszeniowym. Procedura ta może być powtarzana tak długo, jak długo utrwalenie wykonania zwycięskiej piosenki, wydanie i dystrybucja singla nie okażą się możliwe, przy czym Organizator może w dowolnym momencie postanowić o nieprzyznawaniu statusu piosenki zwycięskiej żadnej kolejnej piosence, w szczególności z uwagi na ograniczenia czasowe, organizacyjne, logistyczne, finansowe lub poziom artystyczny piosenek innych niż piosenka uprzednio uznana za zwycięską. W takiej sytuacji, nagroda pozostaje w dyspozycji Organizatora. 
 11. Celem uniknięcia wątpliwości, Organizator oświadcza niniejszym, że zobowiązania autorów lub współautorów zwycięskich piosenek, o których mowa w ust. 10 powyżej, nie mają na celu ograniczyć w żaden sposób praw autorskich lub praw do artystycznego wykonania przysługujących autorowi lub współautorom zwycięskich piosenek. Organizator dąży do tego, by pełnia praw autorskich i praw do artystycznego wykonania zwycięskich piosenek (jeżeli takowe powstaną po stronie autorów lub współautorów zwycięskich piosenek w związku z ich udziałem w sesji, o której mowa w § 10 Regulaminu) pozostały przy autorach lub współautorach zwycięskich piosenek. Celem Organizatora jest natomiast zapewnienie sobie i podmiotom trzecim, w szczególności Mystic Productions, możliwości zgodnego z prawem korzystania ze zwycięskich piosenek i ich wykonań w celu realizacji nagrody, o której mowa w § 8 Regulaminu. 
 12. Organizator oświadcza i gwarantuje autorom lub współautorom zwycięskich piosenek, że nie będzie czerpał w sposób bezpośredni żadnych korzyści majątkowych w związku z korzystaniem ze zwycięskich piosenek i ich wykonań, a tantiemy związane z dystrybucją wykonań zwycięskich piosenek w kanałach digitalowych będą w 100% trafiać do autorów lub współautorów zwycięskich piosenek zgodnie z powszechnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, co może jednak wymagać od autorów lub współautorów zwycięskich piosenek dopełnienia dodatkowych formalności, w szczególności powierzenia swoich praw w zarząd właściwym organizacjom zbiorowego zarządzania, takim jak ZAiKS oraz SAWP lub STOART. 
 13. Organizator niniejszym poucza uczestnika konkursu, że jeżeli powierzył ZAIKSowi do zbiorowego zarządzania prawa autorskie do swoich utworów, a nie zgłosił wcześniej piosenki konkursowej do ZAIKS, zobowiązany jest dokonać takowego zgłoszenia w terminie miesiąca od udostępnienia piosenki na Stronie. Ponadto, jeżeli dojdzie do realizacji nagrań piosenki z udziałem uczestnika konkursu, a uczestnik konkursu powierzył zarząd prawami do artystycznych wykonań organizacji zbiorowego zarządzania, zobowiązany jest dokonać zgłoszenia zrealizowanego artystycznego wykonania na zasadach wynikających z umowy o zbiorowy zarząd łączącej uczestnika z organizacją zbiorowego zarządu. 

§ 10 Sesja nagraniowa

 1. Sesja nagraniowa odbędzie się w styczniu 2021 r. w Łodzi. 
 2. Dokładny termin i miejsce odbywania się sesji określi Organizator i poinformuje o tym autorów lub współautorów zwycięskich piosenek za pośrednictwem poczty elektronicznej nie później niż na tydzień przed terminem sesji. 
 3. Autor lub współautorzy zwycięskiej piosenki zobowiązani są do osobistego stawiennictwa w miejscu odbywania się sesji, w terminie określonym przez Organizatora, w stanie psychofizycznym umożliwiającym realizację profesjonalnej sesji nagraniowej. 
 4. Koszt związane z udziałem w sesji ponosi autor lub współautorzy zwycięskiej piosenki. Celem uniknięcia wątpliwości, Organizator podkreśla, że nie chodzi tutaj o koszty sesji jako takiej, które to koszty ponosi Organizator w ramach nagrody konkursowej, ale o koszty związane z dojazdem do miejsca odbywania się sesji, koszty wyżywienia, zakwaterowania itp. 
 5. Akceptując Regulamin, autor lub współautorzy zgłaszanej do konkursu piosenki, akceptują fakt, że w razie uznania piosenki za zwycięską, sesja nagraniowa zmierzająca do utrwalenia jej wykonania może zostać zrealizowana z udziałem muzyków innych niż autor lub współautorzy zwycięskiej piosenki. Decyzję w tym zakresie podejmuje duet producencki (Paweł Krawczyk i Marcin Zabrocki) odpowiedzialny za realizację sesji nagraniowej, a autor lub współautorzy piosenki zobowiązują się podporządkować tej decyzji. Organizator oświadcza niniejszym, że przyjęte rozwiązanie nie ma na celu pominięcia autora lub współautorów zwycięskiej piosenki w procesie realizacji sesji nagraniowej, ale doprowadzenie do utrwalenia wykonania piosenki w najlepszej z możliwych postaci. Organizator zapewnia autora lub współautorów zwycięskiej piosenki, że wszelkie ustalenia w tym zakresie będą czynione w dobrej wierze i z troską o finalny efekt sesji nagraniowej, z zachowaniem uczciwości i transparentności w stosunku do autora lub współautorów zwycięskiej piosenki. 
 6. Autor lub współautorzy zwycięskiej piosenki zobowiązują się do współpracy z duetem producenckim w celu zapewnienia jak najwyższej poziomu artystycznego i technicznego utrwalonego wykonania zwycięskiej piosenki, w szczególności do uwzględniania opinii, sugestii lub poleceń duetu producenckiego. 
 7. Autor lub współautorzy zwycięskiej piosenki mają prawo do  wyrażania swoich opinii, sugestii, poglądów, propozycji i sugestii, akceptując jednak głos decydujący duetu producenckiego. 
 8. Niemożność realizacji profesjonalnej sesji nagraniowej ze względu na okoliczności leżące po stronie autora lub współautorów zwycięskiej piosenki, uprawnia Organizatora do pozbawienia tej piosenki statusu piosenki zwycięskiej oraz przyznania tego statusu piosence kolejnej w rankingu, o którym mowa w § 6 ust. 8 albo § 7 ust. 5 Regulaminu (w zależności od tego, czy pierwotna piosenka zwycięska została wyłoniona w ramach oceny kapituły konkursowej, czy głosowania uczestników konkursu). Fakt ten zostanie podany do publicznej wiadomości za pośrednictwem Strony, a autorzy lub współautorzy piosenek – pierwotnie zwycięskiej oraz zwycięskiej w efekcie utraty tego statusu przez pierwotnie zwycięską – otrzymają stosowną wiadomość na adres e-mail podany w formularzu zgłoszeniowym. Procedura ta może być powtarzana tak długo, jak długo realizacja profesjonalnej sesji nagraniowej nie okaże się możliwa, przy czym Organizator może w dowolnym momencie postanowić o nieprzyznawaniu statusu piosenki zwycięskiej żadnej kolejnej piosence, w szczególności z uwagi na ograniczenia czasowe, organizacyjne, logistyczne, finansowe lub poziom artystyczny piosenek innych niż piosenka uprzednio uznana za zwycięską. W takiej sytuacji, nagroda pozostaje w dyspozycji Organizatora. 

§ 11 Wizerunek i działania promocyjne

 1. Akceptując Regulamin, autor lub współautorzy zgłaszanej do konkursu piosenki wyrażają zgodę na oznaczenie ich jako twórców piosenki na Stronie w sposób zadeklarowany w formularzu zgłoszeniowym oraz na rozpowszechnianie ich danych osobowych, w tym wizerunków za pośrednictwem Internetu w celach związanych z promocją konkursu, w szczególności na Stronie oraz w pozostałych materiałach informacyjnych lub promocyjnych związanych z Konkursem, w tym w mediach społecznościowych. W razie udostępnienia Organizatorowi logotypu lub innych materiałów wizualnych, autor lub współautorzy zgłaszanej piosenki wyrażają zgodę na ich rozpowszechnianie w analogiczny sposób, jak wizerunków zgodnie z informacjami powyżej.
 2. Autorzy lub współautorzy zwycięskich piosenek wyrażają ponadto zgodę na realizację materiału wideo oraz zdjęciowego dokumentującego symboliczne wręczenie im nagrody w konkursie przez partnera lub partnerów konkursu, co odbędzie się w ramach sesji nagraniowej, o której mowa w § 10 Regulaminu. Powstały w ten sposób materiał może być rozpowszechniany przez Organizatora oraz partnera lub partnerów konkursu wręczających nagrodę we własnych celach reklamowych, marketingowych lub promocyjnych, na co autorzy lub współautorzy zwycięskich piosenek wyrażają zgodę, akceptując Regulamin. Autorzy lub współautorzy zwycięskich piosenek zobowiązują się nie sprzeciwiać takiemu sposobowi eksploatacji ich wizerunku pod rygorem utraty prawa do nagrody konkursowej.  

§ 12 Dane osobowe

 1. Udział w konkursie wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych uczestników konkursu.
 2. Administratorem danych osobowych jest Poleski Ośrodek Sztuki, ul. Krzemieniecka 2a, 94-030 Łódź, NIP: 7271015112, e-mail: biuro@pos.lodz.pl
 3. Dane osobowe uczestników konkursu przetwarzane są w celach związanych z przeprowadzeniem konkursu na podstawie zgody uczestników wyrażanej poprzez zaznaczenie stosownej treści checkboxa umieszczonego w formularzu zgłoszeniowym, co oznacza, że podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 
 4. Cele związane z przeprowadzeniem konkursu obejmują, w szczególności:
  1. obsługę zgłoszenia konkursowego,
  2. publikację danych uczestników konkursu na Stronie – wyłącznie w przypadku publikacji piosenki zgłaszanej do konkursu na Stronie,
  3. wyłonienie zwycięskich piosenek,
  4. publikację wyników konkursu na Stronie,
  5. realizację nagród konkursowych.
 5. Podanie danych osobowych jest warunkiem wzięcia udziału w konkursie. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych możliwe jest w każdym momencie, ale prowadzi do wykluczenia uczestnika z udziału w konkursie z uwagi na fakt, że przeprowadzenie konkursu nie jest możliwe bez przetwarzania danych osobowych jego uczestnika. 
 6. Rozpowszechnianie wizerunków uczestników konkursu odbywa się na podstawie zgody, o której mowa w § 11 Regulaminu, ale jeżeli chodzi o podstawę prawną przetwarzania danych osobowych administrator opiera się w tym zakresie na swoim prawnie uzasadnionym interesie, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 
 7. W przypadku reklamacji związanych z konkursem, dane osobowe zawarte w reklamacji przetwarzane są w celu rozpatrzenia reklamacji, a następnie w celach archiwalnych na potrzeby zapewnienia sobie w przyszłości możliwości wykazania przebiegu procedury reklamacyjnej, co stanowi prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 
 8. Dane osobowe autorów lub współautorów zwycięskich piosenek przetwarzane są w celu wywiązania się przez Organizatora z obowiązków podatkowych związanych z obliczeniem, pobraniem i wpłaceniem urzędowi skarbowemu zryczałtowanego podatku dochodowego od nagrody w konkursie, co stanowi prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 
 9. Po zakończeniu konkursu, dane osobowe uczestników przechowywane są przez Organizatora w celu obrony, ustalenia lub dochodzenia roszczeń związanych z udziałem w konkursie, co stanowi prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 10. Dane osobowe uczestników konkursu zostaną usunięte po upływie terminu przedawnienia roszczeń związanych z udziałem w konkursie. 
 11. Dane osobowe autorów lub współautorów zwycięskich piosenek zostaną usunięte po upływie okresu, przez który powszechnie obowiązujące przepisy prawa nakazują Organizatorowi przechowywanie dokumentacji zawierającej dane tych osób.
 12.  W przetwarzaniu danych osobowych biorą udział podmioty przetwarzające związane z Organizatorem umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, w szczególności: hostingodawca, dostawca usługi poczty elektronicznej, biuro rachunkowe, podmiot zapewniający obsługę systemu teleinformatycznego konkursu. 
 13. Dane osobowe mogą zostać udostępnione radcy prawnemu lub adwokatowi związanemu tajemnicą zawodową, jeżeli zaistnieje konieczność skorzystania z pomocy prawnej wymagającej dostępu do określonych danych osobowych.
 14. Dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, na ich wniosek, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. 
 15. Uprawnienia uczestników konkursu związanych z przetwarzaniem danych osobowych: prawo do żądania od Organizatora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 13 Pozostałe postanowienia

 1. Reklamacje związane z konkursem mogą być kierowane na adres Organizatora – Poleski Ośrodek Sztuki, ul. Krzemieniecka 2a, 94-030 Łódź albo za pośrednictwem poczty elektronicznej: zapisy@pos.lodz.pl. 
 2. Organizator rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni, licząc od dnia doręczenia Organizatorowi reklamacji, a o rozstrzygnięciu reklamacji informuje w tej samej formie, w której doręczona została mu reklamacja. 
 3. Organizator dokłada wszelkich starań by system teleinformatyczny obsługujący konkurs działał nieprzerwanie w sposób niezakłócony. W razie stwierdzenia przez uczestnika konkursu problemów technicznych, w szczególności dotyczących formularza zgłoszeniowego, uczestnik proszony jest o kontakt z Organizatorem pod adresem zapisy@pos.lodz.pl. 
 4. Ewentualne zmiany w zakresie przebiegu konkursu lub odwołanie konkursu mogą nastąpić zgodnie z zasadami opisanymi w § 2 ust. 8 i 9 Regulaminu.  
 5. W razie jakichkolwiek pytań związanych z konkursem lub Regulaminem, Organizator prosi o kontakt pod adresem zapisy@pos.lodz.pl.